Leesvolgorde boekenreeks

Welk boek van Jozef Rulof leest u als eerste?
Er zijn 8 boeken die u kunt lezen als kennismaking, en 19 studieboeken die de voorafgaande lezing van andere boeken uit de reeks veronderstellen.
Dit komt omdat de boeken geschreven zijn als een reeks waarin een sterke opbouw zit.
Het niveau van beleving, analyse en bewustzijn wordt boek na boek geleidelijk verhoogd, zodat we daarin mee kunnen groeien.
Elk nieuw begrip dat in de boeken wordt gebruikt, wordt steeds vergezeld van een beeldende omschrijving en een verklarend verhaal, zodat we stap voor stap kunnen binnentreden in een wondere wereld.
De eerste kennismakingsboeken voeren ons binnen in het Hiernamaals:
‘Een Blik in het Hiernamaals’ en ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’.
Ze brengen ons een ‘ooggetuigeverslag’ van het Leven na de dood.
Daarna ontrafelen de boeken het mysterie van de menselijke reïncarnaties: ‘De Kringloop der Ziel’, ‘Tussen Leven en Dood’ en ‘Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven’.
Samen met de biografie van Jozef Rulof in drie delen ‘Jeus van Moeder Crisje’ kunt u al deze boeken lezen als kennismaking.
Om voor uzelf uit te maken welk boek u als eerste kiest, kunt u de Samenvatting per boek lezen.
Verdieping
Door het terugvolgen van de reïncarnaties wordt in het studieboek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ het ontstaan van mens en kosmos ontrafeld.
De realiteit en aard van het contact tussen mensen en geesten vindt u in ‘Geestelijke Gaven’ en ‘Zielsziekten van Gene Zijde bezien’.
In ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ zien we door wie en hoe de evolutie van de mensheid gestuwd wordt en wat de ongekende rol van Christus hierin is.
Een eigenzinnige trilogie over al het voorgaande vindt u in ‘Maskers en Mensen’.
Tenslotte veronderstellen de laatste boeken de voorafgaande lezing van alle vorige boeken: ‘Vraag en Antwoord’ (6 boeken), ‘Lezingen’ (3 boeken) en ‘De Kosmologie van Jozef Rulof’ (5 boeken).

Samenvatting Zij die terugkeerden uit de Dood

De tweede titel van Jozef Rulof, ‘Zij die terugkeerden uit de Dood’, is eveneens een uitstekende kennismaking met zijn reeks boeken.
Jozef werkte geruime tijd als genezend medium.
Onder leiding van zijn geestelijke leider Alcar genas hij vele mensen.
Andere mensen die bijna aan het eind van hun aardse leven waren, kon hij door zijn genezende uitstraling helpen in hun laatste dagen op aarde.
Dikwijls kon hij door zijn helderziendheid contact houden met deze mensen tijdens en ook na hun sterven op aarde.
In dit boek lezen we hoe twee patiënten en een kennis van hem na hun dood terugkeren naar Jozef om hem en de mensheid te vertellen over hun ervaringen.
De eerste patiënt heeft tijdens zijn leven een onvoorwaardelijke liefde gegeven aan alle mensen die zich tot hem richtten.
Zijn sterven verloopt heel rustig en ingetogen, omdat hij als geestelijke persoonlijkheid zich tijdens zijn leven al heeft losgemaakt van veel aardse gevoelens.
We kunnen lezen op welke wijze zijn geest zich tijdens het sterven losmaakt van zijn aardse lichaam, en hoe hij ‘gehaald’ wordt door zijn overleden zoon.
Een liefde die over de dood heen zielen met elkaar verbindt.
In het tweede deel vertelt Jeanne hoe zij tijdens haar sterven veel last heeft van de droefheid van haar zuster die voor haar zorgt.
Haar zuster wil Jeanne voor het aardse leven behouden, en Jeanne ervaart dit als ‘weerstand’ die het moeilijk maakt voor haar om van het aardse bestaan afscheid te nemen.
Het derde deel draagt als ondertitel: ‘De terugkeer van iemand die spotte met hetgeen hij niet begreep.’
Die ‘iemand’ is Gerhard, een kennis van Jozef Rulof.
Gerhard spot met het idee dat er een geestelijke wereld zou bestaan.
Zijn motto luidt: ‘dood is dood’ en ‘de doden moet je laten rusten’.
Jozef kan hem niet overtuigen dat de ‘doden’ zelf tot hem zijn gekomen om de mensheid van hun hemels leven te overtuigen.
Gerhard sluit zich volkomen af voor deze geestelijke wetenschap.
Na zijn dood komt Gerhard terecht in een astrale sfeer, die door zijn afgeslotenheid vorm heeft gekregen.
Hij vindt zichzelf opgesloten in een soort van astrale ‘bunker’ waar hij niet uit kan totdat hij zich innerlijk opent voor de geestelijke waarheid van een voortleven na de dood.
Hij moet tot zijn wanhoop ervaren dat de astrale sfeer een perfecte spiegel betekent van zijn innerlijke gevoelens.
Na zijn ‘terugkeer uit de dood’ vertelt hij aan Jozef over zijn verschrikkelijke strijd ‘op leven en dood’ om zijn ongeloof, zijn spot en zijn afgeslotenheid af te leggen.
Hij schreeuwt de lezer toe om al tijdens het aardse leven aan het geestelijke voelen en denken te beginnen, om niet in eenzelfde ellende als hij te verzeilen.
Door het beschrijven van zijn strijd geeft hij ons een diep inzicht in hoe we onze lagere karaktereigenschappen kunnen afleggen en ons kunnen openen voor het ‘licht’ van onze eigen geestelijke evolutie.
‘Zij die terugkeerden uit de Dood’ gaat verder waar de ‘bijna-doodervaringen’ eindigen.
Het boek biedt het vervolg op de ervaringen van tienduizenden mensen over de hele wereld die reeds een glimp van een geestelijk voortbestaan mochten ervaren.

Gegevens bewaren

Als u kiest om uw gegevens te bewaren voor een volgende bestelling, dan plaatsen we uw gegevens in een cookie op het apparaat waarmee u een bestelling uitvoert.
Bij een volgende bestelling worden uw gegevens dan uit dit cookie gehaald en automatisch in het bestelformulier ingevuld, zodat u die niet opnieuw hoeft in te vullen.
U kunt ze daarna nog wel aanvullen of wijzigen.
Als u deze optie niet aanvinkt, plaatsen wij geen cookie met uw gegevens op uw apparaat, en moet u bij elke nieuwe bestelling opnieuw al uw gegevens invullen.
Deze webshop werkt niet met een inlogprocedure en account, zodat we geen wachtwoord van u hoeven te registeren.
Hierdoor ontstaat er een betere veiligheid.
Onafhankelijk van uw keuze zijn we door de belastingdienst verplicht om uw gegevens die nodig zijn voor het verzenden van uw bestelling, gedurende de wettelijke termijn te bewaren.
We geven uw gegevens aan niemand door behalve voor het verzenden van bestellingen of voor een belastingcontrole.

Privacyverklaring

Stichting De Eeuw van Christus, gevestigd aan Braspenningstraat 88, 1827 JW Alkmaar, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens van de stichting: https://rulof.nl, info@rulof.org, T: +31728443852
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting De Eeuw van Christus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, abonnement e-nieuwsbrief, bankrekeningnummer (bij betalingen of donaties per bankoverschrijving).
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rulof.org, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting De Eeuw van Christus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw betaling, het verzenden van onze e-nieuwsbrief en het blad van de stichting, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen en diensten bij u af te leveren, en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
Stichting De Eeuw van Christus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma's of -systemen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Stichting De Eeuw van Christus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ordergegevens 7 jaar wegens bewaarplicht overheid; e-mailadres en abonnement e-nieuwsbrief zolang abonnement niet opgezegd wordt wegens mogelijkheid verzending; bankrekeningnummer 5 jaar na laatste bankoverschrijving wegens automatische verwerking van bankoverschrijvingen.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Stichting De Eeuw van Christus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Stichting De Eeuw van Christus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Stichting De Eeuw van Christus gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Eeuw van Christus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rulof.org.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting De Eeuw van Christus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting De Eeuw van Christus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze maatregelen omvatten onder meer het versleutelen van al uw gegevens, zodat ze bij een eventueel hack niet leesbaar zijn.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rulof.org